Gratis verzending binnen Nederland & Belgie

Algemene voorwaarden


Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1 Ontwerp een Case BV: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 63696800 handelend onder de naam Ontwerp een Case BV.
1.2 Website: de website van Ontwerp een Case BV, te raadplegen via www.ontwerpeencase.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van zijn beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Ontwerp een Case BV en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ontwerp een Case BV en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2.Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Ontwerp een Case BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Ontwerp een Case BV slechts bindend, indien en voor zover deze door Ontwerp een Case BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3.Prijzen en informatie
3.1 Alle op de Website en in andere van Ontwerp een Case BV afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend wordt dit tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst vermeld.
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ontwerp een Case BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Ontwerp een Case BV afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 Ontwerp een Case BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4.Totstandkoming Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Ontwerp een Case BV en het voldoen aan de daarbij door Ontwerp een Case BV gestelde voorwaarden.
4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ontwerp een Case BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Ontwerp een Case BV het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 5.Uitvoering Overeenkomst

5.1 Zodra de bestelling door Ontwerp een Case BV is ontvangen, stuurt Ontwerp een Case BV de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2 Ontwerp een Case BV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
5.4 Indien Ontwerp een Case BV de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5.5 Ontwerp een Case BV raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
5.7 Ontwerp een Case BV is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6.Herroepingsrecht/retour
6.1 Alle producten die door Klant via de Website worden afgenomen, zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant. Derhalve geldt het wettelijk herroepingsrecht van 14 werkdagen niet voor de producten van Ontwerp een Case BV

Artikel 7.Betaling

7.1 Klant dient betalingen aan Ontwerp een Case BV volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ontwerp een Case BV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
7.2 Ontwerp een Case BV is gerechtigd bepaalde betaalmethoden niet aan Klant aan te bieden, indien daar een gegronde reden voor is.
7.3. Ontwerp een Case BV zal Ontwerpers een vergoeding van 30% inclusief BTW betalen voor producten besteld en betaald via de shop van de Ontwerper. Dit bedrag wordt aan het einde van de maand door middel van een creditfactuur uitbetaald.

Artikel 8.Gebruik materiaal
8.1 Klant verklaart dat hij, door het gebruik en beschikbaar stellen van enige afbeeldingen en/of andere materialen via de Website om een product af te nemen, geen inbreuk maakt op intellectuele rechten en/of privacybelangen van derde partijen. Klant verklaart dat hij gerechtigd is de afbeeldingen en/ andere materialen te gebruiken voor het doel waarmee hij een product afneemt via de Website.
8.2 Klant vrijwaart Ontwerp een Case BV voor alle aanspraken van derden van welke aard dan ook, waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met een gesloten Overeenkomst. Het gaat daarbij onder andere om, maar niet beperkt tot claims van toezichthouders en claims van rechthebbenden op welke intellectuele rechten dan ook.
8.3 Klant verklaart dat hij, door het gebruik en beschikbaar stellen van enige afbeeldingen en/of andere materialen via de Website om een product af te nemen, geen afbeeldingen en/of andere materialen gebruikt die al dan niet door gebruik daarvan een strafbaar feit opleveren. Meer in het algemeen is het Klant niet toegestaan om enige afbeeldingen en/of andere materialen te gebruiken die in welke vorm dan ook een, al dan niet ten opzichte van een ander een onrechtmatigheid opleveren en/of in strijd met de goede zeden zijn. Artikel

9.Werkwijze Ontwerp een Case
9.1 Ontwerp een Case BV voert de werkzaamheden uit op basis van het door Klant aangeleverde materiaal. Klant is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de juiste kwaliteit (resolutie) van de materialen. Ontwerp een Case BV Is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook in het geval de Klant verkeerde en/of onjuiste informatie of kwalitatief ondermaats materiaal ter beschikking heeft gesteld, tenzij Ontwerp een Case BV van de onjuistheid op de hoogte was.
9.2 Ontwerp een Case vervaardigt producten middels een geautomatiseerd proces en beoordeelt en controleert het ter beschikking gestelde materiaal niet op kwaliteit en/of inhoud. Indien Ontwerp een Case BV onder andere, maar niet beperkt tot, een klacht, eis tot betaling schadevergoeding (of andere claim), boete of verzoek tot afgifte persoonsgegevens ontvangt, omdat Klant handelt in strijdt met het in artikel 8 gestelde, is Ontwerp een Case BV gerechtigd de eventuele kosten te verhalen bij de Klant en eventuele medewerking te verlenen door afgifte persoonsgegevens. Klant verklaart zich hiermee bekend te zijn en hiermee in te stemmen.
9.3 Ontwerp een Case BV voert haar werkzaamheden naar beste kunnen uit. Echter kan het voorkomen dat er kleur en druk afwijkingen ontstaan, doordat ter beschikking gestelde materialen gedrukt worden op een case. De materialen die daarvoor gebruikt worden, zijn anders dan de materialen die ter beschikking zijn gesteld, waardoor afwijkingen kunnen voorkomen.
9.4 Indien Klant handelt met of indien er vermoed wordt dat Klant in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, meer specifiek Artikel 8, heeft Ontwerp een Case BV het recht om de overeenkomst niet na te komen en de producten niet uit te leveren.

Artikel 10.Garantie en conformiteit
10.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Ontwerp een Case BV een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
10.2 Ontwerp een Case BV staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Ontwerp een Case BV er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.3 Een door Ontwerp een Case BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
10.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Ontwerp een Case BV daarvan in kennis te stellen.
10.5 Indien Ontwerp een Case BV de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 11.Klachtenprocedure
11.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Ontwerp een Case BV, dan kan hij bij Ontwerp een Case BV telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
11.2 Ontwerp een Case BV geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Ontwerp een Case BV binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 12.Aansprakelijkheid
12.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en indien er geen sprake is van aansprakelijkheid en schade zoals is bedoeld in Artikel 9.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Ontwerp een Case BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
12.3 Aansprakelijkheid van Ontwerp een Case BV jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval -maar uitdrukkelijk niet uitsluitend -begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Ontwerp een Case BV jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ontwerp een Case BV.
12.5 De aansprakelijkheid van Ontwerp een Case BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Ontwerp een Case BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Ontwerp een Case BV ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ontwerp een Case BV in staat is adequaat te reageren.
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ontwerp een Case BV meldt.
12.7 In geval van overmacht is Ontwerp een Case BV niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Ontwerp een Case BV

Artikel 14.Persoonsgegevens
14.1 Ontwerp een Case BV verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 15.Slotbepalingen
15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ontwerp een Case BV gevestigd is.
15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
15.4 Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.